اصول مربیگری در رشته هاپکیدو

شرح وظایف مربی

۱- رعایت کلیه مفاد بخشنامه های ارسالی از سوی سبک دفاع هاپکیدو و هیئتهای مربوطه
و سازمان تربیت بدنی.
۲- رعایت نمودن دقیق به کلیه موارد فنی و آموزشی هاپکیدو درکلاس تدریس.
۳- حضور فعال در ساعات تدریس در باشگاههای خود با رعایت قوانین حضور در کلاس.
۴- هماهنگ نمودن لباس و وسایل استاندارد سبک هاپکیدو در سر کلاس آموزشی.
۵- مربی موظف است آموزش دفاع شخصی و سلاحهای سرد را در کلاس جداگانه خارج از کلاسهای دیگر
تشکیل و تدریس نماید.
۶- مربی موظف است با نماینده تعیین شده در استان همکاری لازم را داشته باشد.
۷- مربی موظف است کلیه وسایل آموزشی را از طریق نماینده استان و یا سبک تهیه نماید.
۸- مربی موظف است تاریخ آزمون و یا مسابقات که از طریق سبک یا نماینده مربوطه مطرح می شود
را به اطلاع هنرجویان رسانده و آنها را آماده نماید.
۹- هرمربی موظف است در صورت تشکیل هر کلاس در هر باشگاه نماینده مربوطه را در جریان گذاشته  تا در پرونده وی ثبت گردد.
۱۰- مربـی موظف است درآمـوزش و مسـابقـات بویـژه مبـارزه از وسـایل ایـمنی شامل (کلاه ، لثه کاپ، دستکش ویا بدون دستکش استفاده نماید
۱۱-ارائه گزارش کار و بیلان فعالیت سالیانه بر اساس اطلاعات واقعی و حقیقی طبق فرمهای مخصوص که
از طریق نمایندگان ارسال می شود.
۱۲-حضور در کلاسهـا و جـلسـاتی که از سوی سبک هاپکیدو برگزار می شود.
۱۳-مربی موظف است هر دو هفتـه یکبار با نمـاینده تعین شـده ارتباط بـرقرار کرده و از برنـامه های موجود اطلاع حاصل نماید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *