جشنواره بزرگ خانوادگی هنرهای فردی و سلاح سرد استان

مسابقات بصورت مجازی برگزار می گردد که علاقه مندان میتوانند در تمام گروه های سنی و در چهار آیتم که شامل موارد ذیل میگردد شرکت نمایند ۱- شنا سو‍یدی ۲- اجرای فرم سبکی ۳-دراز و نشست ۴- حرکات نانچیکو علاقه مندان میباسیت تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه نسبت به اجرا و ارسال فیلم های گرفته…